Algemene voorwaarden

1.Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Patiënt: de persoon die aan TP3 Tandartsen opdracht heeft gegeven tot het verrichten van tandheelkundige behandelingen.

 

 1. Behandeling: alle behandelingen zoals in een begroting of vooraf aan de patiënt gestuurde factuur vastgelegd en alle direct met de (mondelinge) opdracht van de patiënt verband houdende handelingen in de ruimste zin van het woord.

 

 1. Toepasselijkheid

 

2.1 Strekking voorwaarden

Deze voorwaarden strekken ter verduidelijking ten behoeve van de patiënt van de inhoud van de voorwaarden, die gelden bij de uitvoering van de opdracht tussen hem/haar en

TP3 Tandartsen en gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen patiënt en

TP3 Tandartsen waarop TP3 Tandartsen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Indien partijen van deze voorwaarden af wensen te wijken , dient dat schriftelijk te zijn vastgelegd.

 

2.2 De overeenkomst

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst(en) tussen de tandarts , daaronder ook begrepen diens werknemers, en de patiënt hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld , zijn aanwezig in de wachtkamer of worden op verzoek toegezonden.

 

2.3 Totstandkoming van de overeenkomst

2.3.1 De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de patiënt akkoord gaat met de behandeling . Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.

 

2.3.2 De door TP3 Tandartsen gemaakte begrotingen zijn vrijblijvend. De begroting is geldig gedurende het kalenderjaar. In een nieuw kalenderjaar zullen de tarieven vaak wijzigen en de begroting niet meer kloppend zijn. De patiënt verklaart zich automatisch akkoord met de begroting op het tijdstip van aanvang van de betreffende behandeling.

 

2.4 Uitvoering opdracht

2.4.1 TP3 Tandartsen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij zal de opdracht uitvoeren , indien en zover van toepassing, in overeenstemming met de gedrags- en beroepsregels.

 

2.4.2 Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen

De tandarts heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

 

 1. Geheimhouding, exclusiviteit en bescherming persoonsgegevens

 

3.1 Geheimhouding

TP3 Tandartsen is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan TP3 Tandartsen door de patiënt ter beschikking zijn gesteld. De geheimhoudingsplicht geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

 

3.2 Bescherming persoonsgegevens

TP3 Tandartsen is gerechtigd informatie die zij verkregen heeft , waaronder persoonsgegevens, beeldmateriaal, uitslagen en/of modellen te delen met derden , te weten collega’s , tandtechnici, zorgverzekeraars en overheidsinstanties.  Tevens mogen de gegevens geanonimiseerd gebruikt worden voor onderzoek, publicaties, accreditaties, presentaties , eigen website en patiëntenvoorlichting. TP3 Tandartsen zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele patiënt.

 

 1. Derden

De tandarts is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij/zij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en , indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg plegen met de patiënt zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici.  De tandarts is voor de gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:442 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

 

5.Overmacht

 

5.1 Overmacht

Omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan

TP3 Tandartsen zijn toe te rekenen. Hieronder vallen onder andere : stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen bij TP3 Tandartsen; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; een algemeen gebrek aan benodigde  materialen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan TP3 Tandartsen afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Dee omstandigheden gelden als voorbeelden van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken.

 

5.2 Aanspraak

Als een omstandigheid  zich voordoet nadat TP3 Tandartsen haar verplichtingen uit de opdracht had moeten nakomen heeft TP3 Tandartsen nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen.

 

5.3 Verplichtingen

In de periode van overmacht worden de verplichtingen van TP3 Tandartsen opgeschort. Als deze periode langer duurt dan drie maanden , hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

5.4 Vergoedingen

Als TP3 Tandartsen op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan mag zij het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk factureren. Hetzelfde  geldt indien TP3 Tandartsen slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Patiënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft.

 

 1. Afspraken en annulering

Afspraken mogen alleen in uiterste noodzaak  uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd.

Het maken van een afspraak is niet vrijblijvend en persoonsgebonden. Met het maken van een afspraak conformeert de patiënt zich automatisch aan deze annuleringsvoorwaarden. Afzeggen kan op werkdagen per mail of telefonisch uiterlijk 24 uur  voor de desbetreffende afspraak. Het weekend vanaf vrijdagmiddag  12 uur en feestdagen worden niet meegeteld.

De kosten voor te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken bedraagt 17,50 Euro per 10 minuten gereserveerde tijd. TP3 Tandartsen heeft het recht om bij herhaling de werkelijk geleden schade van het niet nakomen dan wel te laat afzeggen van een afspraak te vorderen. Bij telefonisch gemaakte afspraken is de tijd genoteerd in de agenda van TP3 Tandartsen leidend.

 

 1. Kosten en betalingen

De kosten van behandeling , inclusief materialen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar.  De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

 

7.1 Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen voortvloeiende uit behandelingsovereenkomsten zoals die beroepshalve zijn uitgevoerd door TP3 Tandartsen.

 

De gedeclareerde bedragen zijn terstond opeisbaar zonder korting.

 

Facturering en inning van deze facturen is door ons uitbesteed aan Infomedics. De betalingsvoorwaarden zoals gehanteerd door Infomedics staan vermeld op uw factuur.

 

Bij betalingsachterstand zullen wij geïnformeerd worden door Infomedics. Wij zijn dan gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

 

 1. Behandeling en informatie

 

Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling  ontvangt de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger een schriftelijke gespecificeerde kostenbegroting inclusief eventuele techniekkosten.

 

Wijzigingen in het behandelplan, onvoorziene complicaties of hogere techniekkosten zullen worden doorberekend. Indien deze kostenstijging meer dan 15 % bedraagt informeert de tandarts de patiënt hierover.

 

De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de tandarts nodig heeft voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking te stellen.

 

De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid van deze gegevens.

 

9.Aansprakelijkheid

 

De aansprakelijkheid van TP3 Tandartsen is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsvezekering van de desbetreffende behandelaar aanspraak geeft , vermeerderd met het eigen risico van de tandarts.

Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van TP 3 Tandartsen beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op aansprakelijkheidsvergoeding vervallen 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

 

 1. Garantievoorwaarden

 

TP3 Tandartsen hanteert de volgende garantie voorwaarden:

 

Garantie op vullingen 1 jaar. Vervanging van vullingen in verband met slijtage of om esthetische redenen worden daarbij uitgesloten.

 

Garantie op volledige protheses van onder en/of bovenkaak en frameprotheses 1 jaar

Immediaatprotheses en partiele plaatprotheses worden uitgesloten van garantie.

 

Kroon-en brugwerk 5 jaar volgens staffel.

1e jaar 100% van de kosten

2e jaar 80% van de kosten

3e jaar 60% van de kosten

4e jaar 40% van de kosten

5e jaar 20 %van de kosten

 

De garantietermijn wordt berekend vanaf de dag van plaatsing van het werkstuk.

 

Als voorwaarde voor de garantie geldt dat de patiënt zijn of haar gebit tenminste eenmaal per 6 maanden laat controleren en verzorgen door TP3 Tandartsen. Ook dient de patiënt regelmatige controle d.m.v. röntgenfoto’s toe te staan.  In geval van nalatigheid vervalt de garantie en is TP3 Tandartsen niet aansprakelijk voor schade welke de patiënt mogelijk lijdt.

 

Defecten aan door TP3 Tandartsen vervaardigde werkstukken , veroorzaakt door (externe) invloeden zoals : cariës, endodontologische problemen, parodontologische problemen, ongeval, knarsen, medicijngebruik , veranderingen in de algemene gezondheid, zwangerschap, roken osteoporose, gebruik van hormoonpreparaten e.d. of als de patiënt de mondhygieneinstructies   niet heeft nageleefd zijn uitgesloten van garantie.

 

Patiënt heeft geen recht op financiële vergoeding wanneer hij/zij kiest voor vervanging of reparatie door een andere partij dan TP3 Tandartsen.

 

Het vervangen van aan slijtage onderhevige onderdelen van een werkstuk zoals bijvoorbeeld rubbers van locators, ruiters van frames e.d. zijn van garantie uitgesloten.

 

Alle niet in deze garantievoorwaarden genoemde behandelingen zoals bijvoorbeeld implantaten, kronen op implantaten, wortelkanaalbehandelingen, tandvleesbehandelingen, chirurgische ingrepen, orthodontische behandelingen , spalken, sealants e.d vallen niet onder enige vorm van garantie.

 

 1. Klachten

In geval van klachten over behandelingen dan wel informatieverstrekking gaat de patiënt hierover in eerste instantie in gesprek met de desbetreffende behandelaar.  Wij zoeken dan samen naar een oplossing. Mochten wij niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing komen dan kan de patiënt kosteloos gebruik maken van de KNMT-klachtenregeling waarbij TP3 Tandartsen is aangesloten.

 

 1. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen TP3 Tandartsen en patiënt is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen patiënt en

 TP3 Tandartsen , waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn , worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar TP3 Tandartsen haar kantoor heeft.